Shanghai Key Lab of Intelligent Information Processing
School of Computer Science
Fudan University
 
Funding
Publications
Books
Teaching
Supervising
Prizes
Patents
Software
Services
Other

Publications

Bioinformatics
Refereed International Journals
NEpiC: a network-assisted algorithm for epigenetic studies using mean and variance combined signals. Peifeng Ruan, Jing Shen, Regina M. Santella, Shuigeng Zhou and Shuang Wang. Nucleic Acids Research,, 2016, doi: 10.1093/nar/gkw546.
A New Approach for Feature Selection from Microarray Data Based on Mutual Information. Jian Tang and Shuigeng Zhou. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinofrmatics, 2016. (in press).
Effectively Identifying Compound-Protein Interactions by Learning from Positive and Unlabeled Examples. Zhanzhan Cheng, Shuigeng Zhou, Yang Wang, Hui Liu, Jihong Guan, and Yi-Ping Phoebe Chen. IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2016. (in press)
Boosting compound-protein interaction prediction by deep learning.Kai Tian, Mingyu Shao, Yang Wang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou. Methods, doi:10.1016/j.ymeth.2016.06.024, 2016. (in press)
Histone Modification Patterns in Highly Differentiation Cells.Qiuyang Wu, Jihong Guan*, and Shuigeng Zhou. Neurocomputing, 206: 42-49, 2016
An integrative analysis of nucleosome occupancy and positioning using diverse sequence dependent properties. Yun Lu, Yanglan Gan, Jihong Guan*, and Shuigeng Zhou. Neurocomputing, 206: 35-41, 2016.
CoGI: Towards Compressing Genomes as an Image. Xiaojing Xie, Shuigeng Zhou* and Jihong Guan. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinofrmatics, 12(6): 1275-1285, 2015.
DPNuc: Identifying Nucleosome Positions Based on the Dirichlet Process Mixture Model. Huidong Chen, Jihong Guan and Shuigeng Zhou. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinofrmatics, 12(6): 1236-1247, 2015.
Identifying TF-MiRNA Regulatory Relationships Using Multiple Features. Mingyu Shao, Yanni Sun and Shuigeng Zhou*. Plos One, 10(4):e0125156, 2015.
Computationally predicting protein-RNA interactions using only positive and unlabeled examples. Zhanzhan Cheng, Shuigeng Zhou*, Jihong Guan. Journal of Bioinformatics and Computational Biology, volume 13, issue 3, 2015, DOI: 10.1142/S021972001541005X
Revisiting topological properties and models of protein–protein interaction networks from the perspective of dataset evolution. Mingyu Shao, Shuigeng Zhou* and Jihong Guan. IET Systems Biology, 9(4):113-119, 2015.
Deterministic Identification of Specific Individuals from GWAS Results. Ruichu Cai, Zhifeng Hao, Marianne Winslett, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Zhenjie Zhang, and Shuigeng Zhou. Bioinformatics, 31(11): 1701-1707, 2015.
Exploiting Topic Modeling to Boost Metagenomic Sequences Binning. Ruichang Zhang, Zhanzhan Cheng, Jihong Guan and Shuigeng Zhou*. BMC Bioinformatics, 16(S5): S2, 2015.
Similarity Evaluation of DNA Sequences Based on Frequent Patterns and Entropy. Xiaojing Xie, Jihong Guan and Shuigeng Zhou*. BMC Genomics, 16(S3):S5, 2015.
Histone modifications involve in cassette exon inclusions: a quantitative and interpretable analysis. Hui Liu, Ting Jin, Jihong Guan and Shuigeng Zhou*. BMC Genomics, 15:1148, 2014.
Cassava genome from a wild ancestor to cultivated varieties. Wenquan Wang, Binxiao Feng, Jingfa Xiao, Zhiqiang Xia, Xincheng Zhou, Pinghua Li, Weixiong Zhang, Ying Wang, Birger Møller, Peng Zhang, Ming-Cheng Luo, Gong Xiao, Jingxing Liu, Jun Yang, Songbi Chen, Pablo Rabinowicz, Xin Chen, Hong-Bin Zhang, Henan Ceballos, Qunfeng Lou, Meiling Zou, Luiz Carvalho, Changying Zeng, Jing Xia, Shixiang Sun, Yuhua Fu, Haiyan Wang, Cheng Lu, Mengbin Ruan, Shuigeng Zhou, Zhicheng Wu, Hui Liu, Rubini Kannangara, Kirsten Jørgensen, Rebecca Neale, Maya Bonde, Nanna Heinz, Wenli Zhu, Shujuan Wang, Yang Zhang, Kun Pan, Mingfu Wen, Pingan Ma, Zhengxu Li, Meizhen Hu, Wenbin Liao, Wenbin Hu, Shengkui Zhang, Jinli Pei, Anping Guo, Jianchun Guo, Jiaming Zhang, Zhengwen Zhang, Jianqiu Ye, Wenjun Ou, Yaqin Ma, Xinyue Liu, Luke Tallon, Kevin Galens, Sandra Ott, Jie Huang, Jingjing Xue, Feifei An, Qingqun Yao, Xiaojing Lu, Martin Fregene, Luis Becerra López-Lavalle, Jiajie Wu, Frank You, Meili Chen, Songnian Hu, Guojiang Wu, silin zhong, Peng Ling, Yeyuan Chen, Qinghuang Wang, Guodao Liu, Bin Liu, Kaimian Li, and Ming Peng. Nature Communications, 2014 Oct 10;5:5110. doi: 10.1038/ncomms6110.
Active Learning for Protein Function Prediction in Protein-protein Interaction Networks. Wei Xiong, Luyu Xie, Shuigeng Zhou*, Jihong Guan. Neurocomputing, 145:44–52, 2014.
A New Unsupervised Binning Approachfor Metagenomic Sequences Based onN-grams and Automatic Feature Weighting. Ruiqi Liao, Ruichang Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou*. IEEE/ACM Transactions on Computtational Biology and Bioinformatics, 11(1): 42-54, 2014.
Identifying Cis-Regulatory Elements and Modules Using Conditional Random Fields. Yanglan Gan, Jihong Guan, Shuigeng Zhou, Weixiong Zhang. IEEE/ACM Transactions on Computtational Biology and Bioinformatics, 11(1): 73-82, 2014.
PredHS: a Webserver for Predicting Protein–Protein Interaction Hot Spots by Using Structural Neighborhood Properties.  Lei Deng, Qiangfeng Cliff Zhang, Zhigang Chen, Yang Meng, Jihong Guan*, Shuigeng Zhou*. Nucleic Acids Research, 42(Webserver-Issue): 290-295, 2014.
The centrality of cancer proteins in human protein-protein interaction network: a revisit.   Wei Xiong, Luyu Xie and Shuigeng Zhou*, Hui Liu, Jihong Guan. International Journal of Computational Biology and Drug Design, 7(2/3): 146-156, 2014
When Cloud Computing Meets Bioinformatics: A Review.  Shuigeng Zhou*, Ruiqi Liao, and Jihong Guan. Journal of Computational Biology and Bioinformatics, Volume 5, Issue 3, 2013.
CloudNMF: A MapReduce Implementation of Nonnegative Matrix Factorization for Large-scale Biological Datasets.   Ruiqi Liao, Yifan Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou*. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 12(1): 48-51, 2014.
A comparative evaluation on prediction methods of nucleosome positioning.  Hui Liu, Ruichang Zhang, Wei Xiong, Jihong Guan, Zhiheng Zhuang, Shuigeng Zhou*. Briefings in Bioinformatics, 15: 1014-1027, 2014.
Protein Function Prediction by Collective Classification with Explicit and Implicit Edges in Protein-protein Interaction Networks (An extended version of our BIBM 2012 Workshop paper).  Wei Xiong, Hui Liu, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou*. BMC Bioinformatics, 14(S12), September 2013.
Boosting Prediction Performance of Protein-Protein Interaction Hot Spots by Using Structural Neighborhood Properties (An extended version of our RECOMB 2013 paper).    Lei Deng, Jihong Guan*, Xiaoming Wei, Bin Xu, Qiangfeng Cliff Zhang, and Shuigeng Zhou*. Journal of Computational Biology, 20(11): 878-891, 2013.
Boosting Prediction Performance of Protein-Protein Interaction Hot Spots by Using Structural Neighborhood Properties.   Lei Deng, Jihong Guan*, Xiaoming Wei, Yuan Yi and Shuigeng Zhou*.  In: Proceedings of RECOMB 2013, pp.333-344, Beijing, April 7-10, 2013.
Choosing appropriate models for modeling protein-protein interaction networks: a comparison study.  Mingyu Shao, Yi Yang, Jihong Guan and Shuigeng Zhou*. Briefings in Bioinformatics, doi: 10.1093/bib/bbt014, March 19, 2013.
Identifying Mammalian MicroRNA Targets Based on Supervised Distance Metric Learning.  Hui Liu, Shuigeng Zhou*, and Jihong Guan. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (previously IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine), 17(2):427-435, March 2013.
A Semi-supervised Boosting SVM for Predicting Hot Spots at Protein-protein Interfaces. Bin Xu, Xiaomin Wei, Lei Deng, Jihong Guan, Shuigeng Zhou*.   BMC Systems Biology, 6(S2), 2012.
Finding MicroRNA Targets in Plants: Current Status and Perspectives.  Jiandong Ding, Shuigeng Zhou* and Jihong Guan.   Genomics, Protemics and Bioinformatics, 10: 264-275, 2012.
Genome-wide search for miRNA-target interactions in Arabidopsis thaliana with an integrated approach.  Jiandong Ding, Danqing Li, Uwe Ohler, Jihong Guan, Shuigeng Zhou*.  BMC Genomics, 13:S3, 2012.
Automatically clustering large-scale miRNA sequences: methods and experiments.  Linxia Wan, Jiandong Ding, Ting Jin, Jihong Guan and Shuigeng Zhou*.  BMC Genomics, 13(S8), 2012.
miRFANs: an integrated database for Arabidopsis thaliana microRNA function annotations.  Hui Liu, Ting Jin, Ruiqi Liao, Linxia Wan, Bin Xu, Shuigeng Zhou* and Jihong Guan.  BMC Plant Biology, 12:68, 2012.
A Comparison Study on Feature Selection of DNA Structural Properties for Promoter Prediction.  Yanglan Gan, Jihong Guan, Shuigeng Zhou*.  BMC Bioinformatics, 13:4, 2012.
Structural features based genome-wide characterization and prediction of nucleosome organization. Yanglan Gan, Jihong Guan, Shuigeng Zhou and Weixiong Zhang.  BMC Bioinformatics, 13:49, 2012.
An Improved Genetic Algorithm for Statistical Potential Function Design and Protein Structure Prediction.  Xin Geng, Jihong Guan, Qiwen Dong, and Shuigeng Zhou.  International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 6(2): 162-177, 2012.
TEPITOPEpan: Extending TEPITOPE for peptide binding prediction covering over 700 HLA-DR molecules.  Lianming Zhang, Yiqing Chen, Hau-San Wong, Shuigeng Zhou, Hiroshi Mamitsuka and Shanfeng Zhu.  PLOS One, 7(2), 2012.
Improving compound-protein interaction prediction by building up highly credible negative samples. Hui Liu, Jianjiang Sun, Jihong Guan, Jie Zheng and Shuigeng Zhou*. Bioinofrmatics, 31(12): 221-229, 2015.
Novel non-linear knowledge-based mean force potentials based on machine learning.Qiwen Dong and Shuigeng Zhou.  IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 8(2): 211-227, 2011.
miRFam: an effective automatic miRNA classification method based on n-grams and a multiclass SVM.Jiandong Ding, Shuigeng Zhou and Jihong Guan.  BMC Bioinformatics, 12:216, 2011.
Gene ontology based transfer learning for protein subcellular localization.Suyu Mei, Fei Wang, and Shuigeng Zhou.  BMC Bioinformatics, 12:44, 2011.
SemiHS: An Iterative Semi-supervised Approach for Predicting Protein-protein Interaction Hot Spots. Lei Deng, Jihong Guan, Qiwen Dong and Shuigeng Zhou,  Protein & Peptide letters, 18(9):896-905, 2011.
A machine learning-based method for protein global model quality assessment.Qiwen, Dong, Shuigeng Zhou and Yufei Chen.  Internal Journal of General System, 40(4):417-425, 2011.
MiRenSVM: towards better prediction of microRNA precursors using an ensemble SVM classifier with multi-loop features. Jiandong Ding, Shuiggeng Zhou and Jihong Guan. BMC Bioinformatics, 11: S11, 2010.
Inferring minimal feasible metabolic networks of Escherichia coli. Da Jiang, Shuigeng Zhou, Hui Liu, Yi-Ping Phoebe Chen.Applied Biochemistry and Biotechnology, 160(1): 222-231, 2010.
Gene ontology-based protein function prediction by using sequence composition information. Qiwen Dong, Shuigeng Zhou, Lei Deng and Jihong Guan. Protein & Peptide letters, 17(6): 789-795, 2010.
Detecting Microarray Data Supported MicroRNA-mRNA Interactions. Hui Liu, Shuigeng Zhou, Jihong Guan. International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 4(6): 639-655, 2010.
Prediction of protein-protein interaction from primary sequence. Qiwen, Dong, Shuigeng Zhou, and Xuan Liu. Internal Journal of Data Mining and Bioinformatics, 4(2): 211-227, 2010.
Prediction of protein-protein interaction sites using an ensemble method.Lei Deng, Jihong Guan, Qiwen Dong, and Shuigeng Zhou,  BMC Bioinformatics, 10:426, Dec. 2009.
A new taxonomy-based protein fold recognition approach based on auto-cross covariance transformation. Qiwen Dong, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.Bioinformatics, 25(20):2655-2662, 2009.
A pattern-based nearest neighbor search approach for promoter prediction using DNA structural profiles. Yanglan Gan, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou.Bioinformatics, 25 (16): 2006-2012, 2009.
Compensatory ability to null mutation in metabolic networks. Da Jiang, Shuigeng Zhou, and Yi-Ping Phoebe Chen.Biotechnology and Bioengineering, 103(2): 361-369, 2009.
Refereed International Conferences/Workshops
Improving compound-protein interaction prediction by building up highly credible negative samples. Hui Liu, Jianjiang Sun, Jihong Guan, Jie Zheng and Shuigeng Zhou*. Accepted by ISMB 2015, full paper will appear in Bioinformatics, 2015.
Similarity Analysis of DNA Sequences Based on Frequent Patterns and Entropy.  Xiaojing Xie, Jihong Guan and Shuigeng Zhou.In: Proceedings of the 10th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA 2014), Vol.8492, LNCS, page 388, Springer. June 28-30, 2014, Zhangjiajie, China.
Exploiting Topic Modeling to Boost Metagenomic Sequences Binning.  Ruichang Zhang, Zhanzhan Cheng, Jihong Guan and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of the 10th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA 2014), Vol.8492, LNCS, page 389, Springer. June 28-30, 2014, Zhangjiajie, China.
Active Learning for Protein Function Prediction in Protein-Protein Interaction Networks.   Wei Xiong, Luyu Xie, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of 8th IAPR International Conference on Pattern Recognition in Bioinformatics (PRIB 2013), pp.172-183, June 19-20, Nice, France.
Boosting Prediction Performance of Protein-Protein Interaction Hot Spots by Using Structural Neighborhood Properties.  Lei Deng, Jihong Guan*, Xiaoming Wei, Yuan Yi and Shuigeng Zhou*.  To appear in: Proceedings of RECOMB 2013, Beijing, April 7-10, 2013.
A Comparison Study on Protein-protein Interaction Network Models.  Mingyu Shao, Yi Yang, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou.   In: Proceedings of IEEE BIBM 2012, pages 491-494, Philadelphia, USA, October 2012.
Effective Clustering of MicroRNA Sequences by N-grams and Feature Weighting.  Yuan Yi, Jihong Guan, Shuigeng Zhou.   In: Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Systems Biology (ISB’12), Xi'an, China, August 18-20, 2012.
Effectively Predicting Protein Functions by Collective Classification (An Extended Abstract).  Wei Xiong, Hui Liu, Jihong Guan, Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine Workshops, page 634-639, Philadelphia, USA, October 2012.
imiRTP: an integrated method to identifying miRNA-target interactions in Arabidopsis thaliana.  Jiandong Ding, Shusi Yu, Uwe Ohler, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of BIBM 2011, November 2011.
Protein backbone dihedral angle prediction based on probabilistic models. Xin Geng, Jihong Guan, Qiwen Dong and Shuigeng Zhou,  In: Proceedings of the 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE 2010), June 18-20, 2010, Chengdu, China.
Empirical probability function derived from dihedral angles for protein structure prediction. Qiwen Dong, Xin Geng, Shuigeng Zhou and Jihong Guan.In: Proceedings of IEEE BIBE 2009, pp. 146-152, June 2009.
Improving Prediction of the Contact Numbers of Residues in Proteins from Primary Sequences. Qiwen Dong, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.In: Proceedings of International Joint Conferences on Bioinformatics, Systems Biology and Intelligent Computing (IJCBS 2009), pages 251-254, 2009.
gTRICLUSTER: A More General and Effective 3D Clustering Algorithm for Gene-Sample-Time Microarray Data. Haoliang Jiang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, and Ying Zheng. In: Proceedings of the 1st International Workshop on Biomedical Data Mining (BioDM’06), LNBI, vol. 3916, pp. 48-59, Springer, 2006.
A Novel Method for Flux Distribution Computation in Metabolic Networks. Da Jiang, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.In: Proceedings of 1st International Conference on Bioinformatics Research and Development (BIRD 2007), LNBI, vol.4414, pp. 154–167, Springer, Mar. 2007.
Complex Networks
Refereed International Journals
Knowledge Diffusion in Complex Networks. Yichao Zhang, Xing Li, M. A. Aziz-alaoui, Cyrille Bertelle, Jihong Guan, Shuigeng Zhou. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2016. (in press)
Mean first passage time for random walk on dual structure of dendrimer. Ling Li, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou. Physica A. 415:463-472, 2014.
Rumor Evolution in Social Networks.  Yichao Zhang, Shi Zhou, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou. Physical Review E, 87, 032133, March 15, 2013.
Traffic fluctuations on weighted networks.  Yichao Zhang, Shi Zhou, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou, and Guanrong Chen.  IEEE Circuits and Systems Magazine, first quarter 2012, pages 33-44, February 2012(Feature article).
Traffic fluctuations on weighted networks.  Yichao Zhang, Shi Zhou, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou, and Guanrong Chen.   IEEE Circuits and Systems Magazine, first quarter 2012, pages 33-44, February 2012(Feature article).
Evolutionary method for finding communities in bipartite networks.Weihua Zan, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou. Physical Review E, 83: 066120, 2011.
Characteristics of Real Futures Trading Networks. Junjie Wang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, Physica A, 390(2): 398–409, 2011.
Epidemic Spreading with Nonlinear Infectivity in Weighted Scale-free Networks. Xiangwei Chu, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou.  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2011, 390(3):471-481.
Diffusion-Annihilation Processes in Weighted Scale-free Networks with an Identical Degree Sequence.Yichao Zhang, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou.  Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2011, 10: P10001.
Mapping Koch curves into scale-free small-world networks. Zhongzhi Zhang, Shuyang Gao, Lichao Chen, Shuigeng Zhou, Hongjuan Zhang, and Jihong Guan. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 43:395101, 2010.
Deterministic weighted scale-free small-world networks.Yichao Zhang, Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.  Physica A, 389:3316-3324, 2010.
Explicit determination of mean first-passage time for random walks on deterministic uniform recursive trees.Zhongzhi Zhang, Yi Qi, Shuigeng Zhou, Shuyang Gao, and Jihong Guan. Physical Review E, 81:016114, 2010.
Enumeration of spanning trees in a pesudofractal scale-free web. Zhongzhi Zhang, Hongxiao Liu, Bin Wu, and Shuigeng Zhou. EPL (Europhysics Letters), 90:68002, 2010.
Determining global mean-first-passage time of random walks on Vicsek fractals using eigenvalues of Laplacian matrices. Zhongzhi Zhang, Bin Wu, Hongjuan Zhang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, and Zhigang Wang. Physical Review E, 81:031118, 2010.
An analytic derivation of clustering coefficients for weighted networks.Yichao Zhang, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, P03013, 2010.
Different behaviors of epidemic spreading in scale-free networks with identical degree sequence.Xiangwei Chu, Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou, and Mo Li.  Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 43:065001, 2010.
Different thresholds of bond percolation in scale-free networks with identical degree sequence.Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Tao Zou, Lichao Chen, Jihong Guan. Physical Review E, 79, 031110, 2009.
Exact solution for mean first-passage time on a pseudofractal scale-free web,Zhongzhi Zhang, Yi Qi, Shuigeng Zhou, Wenlei Xie and Jihong Guan.  Physical Review E, 79, 021127, 2009.
Distinct scalings for mean first-passage time of random walks on scale-free networks with the same degree sequence.Zhongzhi Zhang, Wenlei Xie, Shuigeng Zhou, Mo Li, and Jihong Guan. Phys. Rev. E, 80: 061111, 2009.
Trapping in scale-free networks with hierarchical organization of modularity. Zhongzhi Zhang, Yuna Li, Shuyang Gao, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, and Mo Li. Phys. Rev. E, 80:051120, 2009.
Anomalous behavior of trapping on a fractal scale-free network.Zhongzhi Zhang, Wenlei Xie, Shuigeng Zhou, Shuyang Gao, Jihong Guan  EPL, 88(1): 10001, 2009.
Mean first-passage time for random walks on the T-graph.Zhongzhi Zhang, Yuan Lin, Shuigeng Zhou, Bin Wu, and Jihong Guan.  New Journal of Physics, 11:103043, 2009.
Average distance in a hierarchical scale-free network: an exact solution. Zhongzhi Zhang, Yuan Lin, Shuyang Gao, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, P10022, 2009.
Recursive solutions for Laplacian spectra and eigenvectors of a class of growing treelike networks. Zhongzhi Zhang, Yi Qi, Shuigeng Zhou, Yuan Lin, and Jihong Guan.Phys. Rev. E, 80(1): 016104, 2009.
Contact graphs of disk packings as a model of spatial planar networks.Zhongzhi Zhang, Jihong Guan. Bailu Ding, Lichao Chen, and Shuigeng Zhou.  New Journal of Physics, 11: 083007, 2009.
Influences of Degree Inhomogeneity on Average Path Length and Random Walks in Disassortative Scale-free Networks,Zhongzhi Zhang, Yichao Zhang, Shuigeng Zhou, Ming Yin and Jihong Guan.  Journal of Mathematical Physics, 50(3): 033514, 2009.
The rigorous solution for the average distance of a Sierpinski network. Zhongzhi Zhang, Lichao Chen, Lujun Fang, Shuigeng Zhou, Yichao Zhang and Jihong Guan. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, P02034, 2009.
The prisoner's dilemma in structured scale-free networks. Xing Li, Yonghui Wu, Zhihai Rong, Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou.Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 42(24): 245002, 2009.
Effects of accelerating growth on the evolution of weighted complex networks.Zhongzhi Zhang, Lujun Fang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan.  Physica A, 388(2-3): 225-232, 2009.
A unified model for Sierpinski networks with scale-free scaling and small-world effect,Jihong Guan, Yuewen Wu, Zhongzhi Zhang and Shuigeng Zhou, Physica A, 388(12): 2571-2578, 2009.
Standard random walks and trapping on the Koch network with scale-free behavior and small-world effect,Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Wenlei Xie, Lichao Chen, Yuan Lin, and Jihong Guan.  Physical Review E, 79:061113, 2009.
Epidemic spreading in weighted scale-free networks with community structure. Xiangwei Chu, Jihong Guan, Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou.Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, P07043, 2009.
Structural and spectral properties of a family of deterministic recursive trees: rigorous solutions.Yi Qi, Zhongzhi Zhang, Bailu Ding, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 42(16): 165103, 2009.
Random walks on the Apollonian network with a single trap. Zhongzhi Zhang, Jihong Guan, Weilen Xie, Yi Qi, and Shuigeng Zhou. EPL (Europhysics Letters), 86: 10006, 2009.
Exact analytical solution of average path length for Apollonian networks.Zhongzhi Zhang, Lichao Chen, Shuigeng Zhou, Lujun Fang, Jihong Guan, and Tao Zou. Physical Review E, 77, 017102, 2008.
Random Sierpinski network with scale-free small world and modular structure.Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Zhan Su, Tao Zou, and Jihong Guan.  European Physical Journal B, 65(1):141–147, 2008.
Transition from fractal to non-fractal scalings in growing scale-free networks.Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Lichao Chen, and Jihong Guan.  European Physical Journal B, 64(2): 277–283, 2008.
Topologies and Laplacian spectra of a deterministic uniform recursive tree. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Yi Qi, and Jihong Guan.European Physical Journal B, 63(4): 507–513, 2008.
The exact solution of mean geodesic distance for Vicsek fractals. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Lichao Chen, Ming Yin, Jihong Guan.Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 41:485102, 2008.
Fractal scale-free networks resistant to disease spread. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Tao Zou, Guisheng Chen.Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, P09008, 2008.
Degree and component size distributions in generalized uniform recursive tree. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Shanghong Zhao, Jihong Guan. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 41(18), 185101, 8pp, 2008.
An empirical study of Chinese language networks.Shuigeng Zhou, Guobiao Hu, and Zhongzhi Zhang.  Physica A, 387(12): 3039–3047, 2008.
Vertex labeling and routing in expanded Apollonian networks.Zhongzhi Zhang, Francesc Comellas, Guillaume Fertin, Andre Raspaud, Lili Rong, and Shuigeng Zhou.  Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical,41( 3): 035004, 2008.
Analytical solution of average path length for Apollonian networks. Zhongzhi Zhang, Lichao Chen, Shuigeng Zhou, Lujun Fang, Jihong Guan, Tao Zou. Physical Review E, 77: 017102, 2008.
Maximal planar scale-free Sierpinski networks with small-world effect and power-law strength-degree correlation. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Lujun Fang, Jihong Guan, Yichao Zhang. Europhysics Letters, 79(3), 38007, 6pp, 2007.
From regular to growing small-world networks. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Zhen Shen, and Jihong Guan. Physica A, 385(12): 765-772, 2007.
Incompatibility networks as models of scale-free small-world graphs.Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Tao Zou, Lichao Chen, and Jihong Guan. European Physical Journal B, 60(2):259-264, 2007.
Self-similarity, small-world, scale-free scaling, disassortativity, and robustness in hierarchical lattices. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, and Tao Zou. European Physical Journal B, 56(3):259–271, 2007.
A geometric growth model interpolating between regular and small-world networks.Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Zhiyong Wang, Zhen Shen.  Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 40(39): 11863-11876, 2007.
Local-world evolving networks with tunable clustering.Zhongzhi Zhang, Lili Rong, Bing Wang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan.  Physica A, 380(1): 639–650, 2007.
Correlations in random Apollonian network. Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou. Physica A, 380(1): 621–628, 2007.
Recursive weighted treelike networks.Zhongzhi Zhang, Shuigeng Zhou, Lichao Chen, Jihong Guan, Lujun Fang, Yichao Zhang. European Physical Journal B, 59: 99–107, 2007.
A general geometric growth model for pseudofractal scale-free web.Zhongzhi Zhang, Lili Rong, Shuigeng Zhou. Physica A, 377(1): 329-339, 2007.
Evolving Apollonian networks with small-world scale-free topologies.Zhongzhi Zhang, Lili Rong, Shuigeng Zhou.  Physical Review E, 74: 046105, 2006.
DataBases
Refereed International Journals
Probabilistic Time-Constrained Paths Search over Uncertain Road Networks. Wengen Li, Jihong Guan, Xiang Lian, Shuigeng Zhou and Jiannong Cao. IEEE Transactions on Service Computing, 2016. (in press)
LAYER: A Cost-Efficient Mechanism to Support Multi-Tenant Database as a Service in Cloud. Yifeng Luo, Shuigeng Zhou* and Jihong Guan. Journal of Systems and Software, 101:86-96, 2015.
QUBLE: towards blending interactive visual subgraph search queries on large networks. Ho Hoang Hung, Sourav S. Bhowmick, Ba Quan Truong, Byron Choi, Shuigeng Zhou. VLDB Journal, 23(3): 401-426, 2014.
Instance Level Worst-case Query Bounds on R-trees.   Yufei Tao, Yi Yang, Xiaocheng Hu, Cheng Sheng and Shuigeng Zhou. VLDB Journal, 23(3): 591-607, 2014.
Unfavorable Individuals in Social Gaming Networks. Yichao Zhang, Guanrong Chen, Jihong Guan, Zhongzhi Zhang, and Shuigeng Zhou*. Scientific Reports, volume 5: 17481, DOI: 10.1038/srep17481, DEC 9 2015.
Efficiency-Controllable Random Walks on a Class of Recursive Scale-Free Trees with a Deep Trap. Yichao Zhang, Guanrong Chen, Jihong Guan, Zhongzhi Zhang, and Shuigeng Zhou*. Chinese Physics Letters, 32(3): 030501, DOI: 10.1088/0256-307X/32/3/030501, MAR 2015.
Scalable continual top-k keyword search in relational databases.  Yanwei Xu, Jihong Guan, Fengrong Li, Shuigeng Zhou. Data and Knowledge Engineering, 86: 206-223, 2013.
A RAMCloud Storage System Based on HDFS: Architecture, Implementation and Evaluation.  Yifeng Luo, Shuigeng Zhou*, and Jihong Guan. Journal of Systems and Software, 86(3): 744-750, 2013.
Enhancing Routing Robustness of Unstructured Peer-to-Peer Networks Using Mobile Agents.  Ming Xu, Shuigeng Zhou*, and Jihong Guan.   Journal of Network and Systems Management, Springer, 20(3): 309-352, 2012.
A Lightweight Multi-dimensional Index for Complex Queries over DHTs.Yuzhe Tang, Jianliang Xu, Shuigeng Zhou, Wang-Chien Lee, Dingxiong Deng and Yue Wang.  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 22(12): 2046-2054, 2011.
LIGHT: A Query-Efficient yet Low-Maintenance Indexing Scheme over DHTs. Yuzhe Tang, Shuigeng Zhou, and Jianliang Xu.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 22(1): 59-75, 2010.
Distributed Skyline Retrieval with Low Bandwidth Consumption.Lin Zhu, Yufei Tao, Shuigeng Zhou.  IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering, 21(3): 321-334, 2009.
ANGEL: enhancing the utility of generalization for privacy preserving publication.Yufei Tao, Hekang Chen, Xiaokui Xiao, Shuigeng Zhou, Donghui Zhan. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21(7): 1073-1087, 2009.
Efficient top-k processing in large-scaled distributed environments. Keping Zhao, Yufei Tao, and Shuigeng Zhou.Data and Knowledge Engineering, 63(2): 315-335, 2007.
Data Management in Peer-to-Peer Environment: A Perspective of BestPeer. Aoying Zhou, Weining Qian, Shuigeng Zhou, Bo Ling, Linhao Xu, Beng-Chin Ooi, Kian-Lee Tan. Journal of Computer Science and Technology, 18 (4): 452-461, 2003.
A New Full-Text Indexing Method with Low Space Overhead for Chinese Text Retrieval. Shuigeng Zhou, Jihong Guan. International Journal on Digital Libraries (JDL), 4(4): 272-282, Springer, 2004.
Refereed International Conferences/Workshops
VColor: A Practical Vertex-cut Based Approach for Coloring Large Graphs. Yun Peng, Byron Choi, Bingsheng He, Shuigeng Zhou, and Xiaohui Yu. In: Proceedings of ICDE 2016, pages 97-108, 2016.
Retrieving Routes of Interest over Road Networks.Wengen Li, Jiannong Cao, Jihong Guan, Man Lung Yiu, Shuigeng Zhou. In: Proceedings of WAIM 2016, pages 109-123, 2016.
Efficient Route Planning on Public Transportation Networks: A Labelling Approach. Sibo Wang, Wenqing Lin, Yi Yang, Xiaokui Xiao and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of SIGMOD 2015, pages 967-982, 2015.
PIGEON: Progress Indicator for Subgraph Queries.Xiaojing Xie, Zhe Fan, Byron Choi, Peipei YI, Sourav S Bhowmick and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of ICDE 2015, Seoul, pages. 1492-1495, Seoul, Korea, April 13-17 2015. (Demo)
Boosting Financial Trend Prediction with Twitter Mood Based on Selective Hidden Markov Models.Yifu Huang, Shuigeng Zhou, Kai Huang, Jihong Guan. In: Proceedings of DASFAA 2015, pp. 435-451, Hanoi, Vietnam, April 20-23, 2015.
The I/O Complexity of Dynamic Distinct Counting. Xiaocheng Hu, Yufei Tao, Yi Yang, Shengyu Zhang and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of ICDT 2015, pp. 265-276, 2015.
Finding Approximate Partitions and Splitters in External Memory.  Xiaocheng Hu, Yufei Tao, Yi Yang and Shuigeng Zhou.In: Proceedings of 26th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA’14), pages 287-295, Prague, Czech Republic, June 23 - 25, 2014.
Private search on key-value stores with hierarchical indexes. Haibo Hu, Jianliang Xu, Xizhong Xu, Kexin Pei, Byron Choi, Shuigeng Zhou. In: Proceedings of ICDE 2014, pages 628-639, 2014
Distributed Spatial Keyword Querying on Road Networks. Siqiang Luo, Yifeng Luo, Shuigeng Zhou, Gao Cong, Jihong Guan. In: Proceedings of EDBT 2014, pagses 235-246, 2014.
Privacy Preserving Reachability Query Services. Shuxiang Yin, Zhe Fan, Byron Choi, Jianliang Xu and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of DASFAA’14, Part I, pages 203-219, 2014.
Efficiently Evaluating Range-Constrained Spatial Keyword Query on Road Networks.  Wengen Li, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of DASFAA 2014 Workshops, pages 283-295, Springer, April 2014.
Recursive Mechanism: Towards Node Differential Privacy and Unrestricted Joins.  Shixi Chen and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of SIGMOD 2013 , pp. 653-664, June 22-27, 2013, New York, NY, USA.
Shortest Path and Distance Queries on Road Networks: Towards Briding Theory and Practice.   Andy Diwen Zhu, Hui Ma, Xiaokui Xiao, Siqiang Luo, Youze Tang, and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of SIGMOD 2013, pp. 857-868, June 22-27, 2013, New York, NY, USA.
QUBLE: Blending Visual Subgraph Query Formulation with Query Processing on Large Networks.   Ho H. Hung,Sourav S Bhowmick, John Truong, Byron Choi and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of SIGMOD 2013, pp.1097-1100, June 22-27, 2013, New York, NY, USA. (Demo).
Output-sensitive skyline (a.k.a.\ Maxima) algorithms in external memory.   Xiaocheng Hu, Cheng Sheng, Yufei Tao, Yi Yang and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of SODA 2013, pp.887-900, New Orleans, USA, January 6-8, 2013.
VOGUE: Towards A Visual Interaction-aware Graph Query Processing Framework.   Sourav S Bhowmick, Byron Choi and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of CIDR 2013, Asilomar, California, January 6-9, 2013
DISKs: A System for Distributed Spatial Group Keyword Search on Road Networks.  Siqiang Luo, Yifeng Luo, Shuigeng Zhou, Gao Cong, Jihong Guan.  PVLDB, 5(12): 1966-1969, 2012.
Integrating Historical Noisy Answers for Improving Data Utility under Differential Privacy.  Shixi Chen, Shuigeng Zhou, and Sourav S. Bhowmick.  In: Proceedings of EDBT 2012, Berlin, Germany, March 2012.
PRAGUE:Towards Blending Practical Visual Subgraph Query Formulation and Query Processing.  Changjiu Jin, Sourav S. Bhowmick, Byron Choi and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of ICDE 2012, Washington D. C., USA, April 2012.
Shortest Path and Distance Queries on Road Networks: An Experimental Evaluation.  Lingkun Wu, Xiaokui Xiao,Dingxiong Deng, Gao Cong, Andy Diwen Zhu, Shuigeng Zhou. PVLDB, 5(5): 406-417, 2012.
GBLENDER: Visual Subgraph Query Formulation Meets Query Processing. Changjiu Jin, Sourav S Bhowmick, Xiaokui Xiao, Byron Choi, Shuigeng Zhou. In: Proceedings of 37thACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD’11), June 2011. (demo)
Adapting Skyline Computation to the MapReduce Framework: Algorithms and Experiments. Boliang Zhang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan. In: Proceedings of DASFAA Workshops 2011, 403-414, Springer, 2011.
Towards Efficient Subgraph Search in Cloud Computing Environments.Yifeng Luo, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of DASFAA Workshops 2011, pages 2-13, Springer, 2011.
m-LigHT: Indexing Multi-Dimensional Data over DHTs, Yuzhe Tang, Jianliang Xu, Shuigeng Zhou, Wang-Chien Lee,In: Proceedings of the 29th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS’09), 2009.
Towards Keyword Search over Relational Databases in DHT Networks. Jian Yu, Jihong Guan, Jianliang Xu, and Shuigeng Zhou.In: Proceedings of IEEE 15th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS 2009), pages 448-455, 2009.
A new approach to high-dimensional In-network query processing in large-scale sensor networks.Xuejun Liu, Shuigeng Zhou, Guangwei Bai and Diwen Zhu.  In: Proceedings of MDM 2009, May 2009.
LHT: A Low-Maintenance Indexing Scheme over DHT.Yuzhe Tang and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of the 28th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS’08), pp.141-151, Beijing, June 2008.
Towards Energy-Efficient Skyline Monitoring in Wireless Sensor Networks. Hekang Chen, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.In: Proceedings of 4th European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2007), LNCS, vol. 4373, pp.101-116, Springer, Jan. 2007.
Efficient Skyline Retrieval on Peer-to-Peer Networks.Lin Zhu, Shuigeng Zhou, Jihong Guan.  In: Proceedings of FGCN 2007, vol. 2, pp. 309-314, IEEE CS, Dec. 2007.
Towards Efficient Ranked Query Processing in Peer-to-Peer Networks.Keping Zhao, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou.  Lecture Note in Artificial Intelligence, vol. 4229, pp. 145-160, Jan. 2007.
GString: A Novel Approach for Efficient Search in Graph Databases.Haoliang Jiang, Haixun Wang, Philip S. Yu, and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of ICDE 2007, pp. 566-575, IEEE CS, 2007.
SIPPER: Selecting Informative Peers in Structured P2P Environment for Content-Based Retrieval.Shuigeng Zhou, Zheng Zhang, Weining Qian, and Aoying Zhou. In: Proceedings of ICDE 2006, IEEE, 2006.
KEYNOTE: Keyword Search Using Nodes Selection for Text Retrieval on DHT-based P2P Networks.Zheng Zhang, Shuigeng Zhou, Weining Qian, Aoying Zhou.  In: Proceedings of DASFAA’06, LNCS, vol. 3882, pp. 797-806, Springer, 2006.
CoCache: Query Processing Based on Collaborative Caching in P2P Systems.Weining Qian, Linhao Xu, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou. In: Proceedings of DASFAA’05, LNCS, vol. 3453, pp. 498-510, Springer, April 2005.
STRUCTBASE: a Structure based Chinese Text Database System. Jihong Guan, Shuigeng Zhou, Yuzhen Li. In: Proceedings of the 4th International Conference on Computer and Information Technology (CIT2004), IEEE Computer Society. 2004, pp951-956.
N-SHOQ(D): A Nonmonotonic Extension of Description Logic SHOQ(D).Songxin Wang, Shuigeng Zhou, Fei Wang, Aoying Zhou.  In: Proceeding of APWeb 2004, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3007, pp. 912-915, Springer, April 2004.
Dynamic tuning of XML schema in VXMLR.Zhengchuan Xu, Zhimao Guo, Shuigeng Zhou and Aoying Zhou. In: Proceedings of the 7th International Database Engineering and Application Symposium (IDEAS2003), pp. 76-86, IEEE CS, July 16-18, 2003, Hong Kong.
Index Selection for Efficient XML Path Expression Processing. Zhimao Guo, Zhengchuan Xu, Shuigeng Zhou and Aoying Zhou.In: Proceedings of the 1st International Workshop on XML Schema and Data Management (XSDM'03) (In conjunction with ER 2003, Chicago, USA), LNCS, vol. 2874, pp. 261-272, Springer-verlag, Berlin. 2003.
UD(k,l)-index: an efficient approximate index for XML data. Hongwei Wu, Qing Wang, Jeffrey Xu Yu, Aoying zhou and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of the 4th International Conference on Web Age Information Management (WAIM2003), LNCS, vol. 2762, pp. 68-79, Spring-Verlag, Chengdu, August 2003.
Machine Learning and Data Mining
Refereed International Journals
Robust Median Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection. Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven Hoi, Shuigeng Zhou. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 28(9): 2480-2493, 2016.
A Novel Image Registration Algorithm for Remote Sensing Under Affine Transformation.  Zhili Song, Shuigeng Zhou, Jihong Guan.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 52(8): 4895-4912, 2014.
Effectively classifying short texts by structured sparse representation with dictionary filtering. Longwen Gao, Shuigeng Zhou* and Jihong Guan. Information Sciences, 323:130-142, 2015.
Detecting Potential Collusive Cliques in Futures Markets Based on Trading Behaviors from Real Data.  Junjie Wang, Shuigeng Zhou*, and Jihong Guan.   Neurocomputing, 92: 44-53, 2012.
Towards Effective Document Clustering: A Constrained K-means Based Approach.Guobiao Hu, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, and Xiaohua Hu,  Information Processing and Management, 44(4):1397–1409, 2008.
Approaches for Scaling DBSCAN Algorithm to Large Spatial Databases. Aoying Zhou, Shuigeng Zhou, Jing Cao, Ye Fan, and Yunfa Hu. Journal of Computer Science and Technology. 5(6): 509-526, 2000.
Refereed International Conferences/Workshops
Diversified Temporal Subgraph Pattern Mining. Yi Yang, Da Yan, Huanhuan Wu, James Cheng, Shuigeng Zhou and John Lui. In: Proceedings of SIGKDD 2016, pages 1965-1974, 2016.
Semi-supervised Group Sparse Representation: Model, Algorithm and Applications. Longwen Gao, Yeqing Li, Junzhou Huang, and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of ECAI 2016, pages 507-514, 2016.
Semi-Universal Portfolios with Transaction Costs. Dingjiang Huang, Yan Zhu, Bin Li, Shuigeng Zhou and Steven C.H. Hoi. In: Proceedings of IJCAI 2015, pages 178-184, 2015.
Learning Sparse Representations from Datasets with Uncertain Group Structures: Model, Algorithm and Applications. Longwen Gao and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of AAAI 2015, pp. 2603-2609, 2015.
Towards Topological-transformation Robust Shape Comparison: A Sparse Representation Based Manifold Embedding Approach. Longwen Gao and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of The Twenty-Eighth AAAIConference on Artificial Intelligence (AAAI-14), pages 2753-2759, Québec City, Québec, Canada, July 27–31, 2014.
Robust Median Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection.  Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven Hoi, Shuigeng Zhou.  In: IJCAI 2013, August 3-9, 2013, Beijing, China.
Conceptual clustering for evolving data.Shixi Chen, Haixun Wang, Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of ICDE 2009, pp. 1327-1330, IEEE CS, 2009, Shanghai, China.
Stop Chasing Trends: Discovering High Order Models in Evolving Data.Shixi Chen, Haixun Wang, Shuigeng Zhou, and Philip S. Yu. In: Proceedings of ICDE 2008, pp. 923-932, IEEE CS, April 2008.
Towards more effective text summarization based on textual association networks.Yuhui Tao, Shuigeng Zhou, Wai Lam, and Jihong Guan.  In: Proceedings of SKG 2008, IEEE CS, 2008, Beijing, China.
Reinforcing Mutual Information-based Strategy for Feature Selection for Microarray Data,Jian Tang, Shuigeng Zhou, Feng Li and Kai Jiang. In: Proceedings of BioKDD 2008, pp.53-60, 2008.
gTRICLUSTER: A More General and Effective 3D Clustering Algorithm for Gene-Sample-Time Microarray Data.Haoliang Jiang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, and Ying Zheng. In: Proceedings of the 1st International Workshop on Biomedical Data Mining (BioDM’06), LNBI, vol. 3916, pp. 48-59, Springer, 2006.
CWC: A Clustering-Based Feature Weighting Approach for Text Classification, Lin Zhu, Jihong Guan, Shuigeng Zhou.In: Proceedings of MDAI 2007, LNAI 4617, pp. 204–215, 2007.
Mining Distance based Outliers from Large Databases in Any Metric Space.Yufei Tao, Xiaokui Xiao, and Shuigeng Zhou.In:  Proceedings of SIGKDD 2006, pp. 394-403, August 2006.
Neighborhood Density Method for Selecting Initial Cluster Centers in K-means Clustering. Yunming Ye, Joshua Zhexue Huang, Xiaojun Chen, Shuigeng Zhou, Graham Williams. In: Proceedings of PAKDD’06, LNAI, vol. 3918, pp. 189-198, Springer, 2006.
On redundancy of training corpus for text categorization: a perspective of geometry.Shuigeng Zhou, Jihong Guan.  In: Proceedings of 28th Annual International Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR’05), pp. 671-672, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005 (poster).
NBC: A neighborhood based clustering algorithm.Shuigeng Zhou, Yue Zhao, Jihong Guan, and Joshua Huang.  In: Proceedings of PAKDD’05, LNAI vol. 3518, pp. 361-371, Springer, Hanoi, Vietnam, May 2005.
Sequential Classifiers Combination: An Experimental Study. Zheng Zhang, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou, In: Proceedings of WAIM 2004, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3129, pp. 509-518, Springer, July 2004.
Fast text classification: a training-corpus pruning based approach. Shuigeng Zhou, Tok Wang Lin, Jihong Guan, Jiangtao Hu and Aoying Zhou.In: Proceedings of the 8th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2003). IEEE Computer Society, March 26-28, Kyoto, Japan, pp.127-136.
Chinese documents classification: a hierarchical approach.Jihong Guan and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of 6th International Conference of Asian Digital Library (ICADL2003), LNCS, Springer-Verlag, December 2003.
Combining sampling technique with DBSCAN algorithm for clustering large-scale databases. Shuigeng Zhou, Aoying Zhou, Jing Cao, Jin Wen, Ye Fan and Yunfa Hu. In: Proceedings of PAKDD 2000, LNCS, Vol.1805, pp.169-172, Springer-Verlag, 2000.
Distributed Computing
Refereed International Journals
Enhancing Routing Robustness of Unstructured Peer-to-Peer Networks Using Mobile Agents.Ming Xu, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.  Journal of Network and Systems Management, Springer, DOI: 10.1007/s10922-011-9203-3, 2011.
A Lightweight Multi-dimensional Index for Complex Queries over DHTs. Yuzhe Tang, Jianliang Xu, Shuigeng Zhou, Wang-Chien Lee, Dingxiong Deng and Yue Wang.IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 22(12): 2046-2054, 2011.
A new and effective hierarchical overlay structure for Peer-to-Peer networks.Ming Xu, Shuigeng Zhou, Jihong Guan.  Computer Communications, 34(7):862-874, 2011.
Achieving optimal data storage position in wireless sensor networks.Zhaochun Yu, Bin Xiao, and Shuigeng Zhou. Computer Communications, 33(1): 92-102, 2010.
A Path-traceable Query Routing Mechanism for Search in Unstructured Peer-to-Peer Networks.Ming Xu, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, Xiaohua Hu.  Journal of Network and Computer Applications, 33(2): 115-127, 2010.
LESSON: A System for Lecture Notes Searching and Sharing over Internet.Shuigeng Zhou, Ming Xu, and Jihong Guan.  Journal of Systems and Software, 83:1851-1863, 2010.
LIGHT: A Query-Efficient yet Low-Maintenance Indexing Scheme over DHTs. Yuzhe Tang, Shuigeng Zhou, and Jianliang Xu.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 22(1): 59-75, 2010.
Distributed Skyline Retrieval with Low Bandwidth Consumption.Lin Zhu, Yufei Tao, Shuigeng Zhou.  IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering, 21(3): 321-334, 2009.
Distributed Localization Using a Moving Beacon in Wireless Sensor Networks.Bin Xiao, Hekang Chen, and Shuigeng Zhou.  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 19(5): 587-600, 2008.
C2: a new overlay network based on CAN and Chord.Wenyuan Cai, Shuigeng Zhou, et al.  International Journal of High Performance Computing and Networking, 3(4): 248-261, 2005.
Refereed International Conferences/Workshops
m-LigHT: Indexing Multi-Dimensional Data over DHTs, Yuzhe Tang, Jianliang Xu, Shuigeng Zhou, Wang-Chien Lee, In: Proceedings of the 29th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS’09), 2009.
Towards Keyword Search over Relational Databases in DHT Networks. Jian Yu, Jihong Guan, Jianliang Xu, and Shuigeng Zhou.In: Proceedings of IEEE 15th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS 2009), pages 448-455, 2009.
A new approach to high-dimensional In-network query processing in large-scale sensor networks.Xuejun Liu, Shuigeng Zhou, Guangwei Bai and Diwen Zhu.  In: Proceedings of MDM 2009, May 2009.
LHT: A Low-Maintenance Indexing Scheme over DHT. Yuzhe Tang and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of the 28th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS’08), pp.141-151, Beijing, June 2008.
A walking beacon-assisted localization in wireless sensor networks.Bin Xiao, Hekang Chen, and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of IEEE International Conference on Communications (ICC’07), pp. 3070-3075, IEEE CS, June 2007.
Towards Energy-Efficient Skyline Monitoring in Wireless Sensor Networks. Hekang Chen, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.In:  Proceedings of 4th European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2007), LNCS, vol. 4373, pp.101-116, Springer, Jan. 2007.
Efficient Skyline Retrieval on Peer-to-Peer Networks.Lin Zhu, Shuigeng Zhou, Jihong Guan. In: Proceedings of FGCN 2007, vol. 2, pp. 309-314, IEEE CS, Dec. 2007.
Towards Efficient Ranked Query Processing in Peer-to-Peer Networks. Keping Zhao, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou. Lecture Note in Artificial Intelligence, vol. 4229, pp. 145-160, Jan. 2007.
SIPPER: Selecting Informative Peers in Structured P2P Environment for Content-Based Retrieval.Shuigeng Zhou, Zheng Zhang, Weining Qian, and Aoying Zhou. In: Proceedings of ICDE 2006, IEEE, 2006. (demo)
KEYNOTE: Keyword Search Using Nodes Selection for Text Retrieval on DHT-based P2P Networks.Zheng Zhang, Shuigeng Zhou, Weining Qian, Aoying Zhou.  In: Proceedings of DASFAA’06, LNCS, vol. 3882, pp. 797-806, Springer, 2006.
A Novel Energy-Efficient Backbone for Sensor Networks. Hekang Chen, Shuigeng Zhou, Bin Xiao, Jihong Guan, and Bo Huang. In: Proceedings of 2nd International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN’06), LNCS, vol. 4325, pp.600-611, Hong Kong, 13-15 Dec. 2006.
CoCache: Query Processing Based on Collaborative Caching in P2P Systems. Weining Qian, Linhao Xu, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou.In: Proceedings of DASFAA’05, LNCS, vol. 3453, pp. 498-510, Springer, April 2005.
Providing email service in hybrid P2P networks.Yue Zhao, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou,  In: Proceedings of GCC 2004, Lecture Notes in Computer Science, vol.3251, pp.610 – 617, Springer, November 2004.
Enabling GIS Services in a P2P Environment. Jihong Guan, Leichun Wang, Shuigeng Zhou. In: Proceedings of the 4th International Conference on Computer and Information Technology (CIT2004), IEEE Computer Society. 2004, pp776-781.
PeerSDI: A Peer-to-Peer Information Dissemination System.Keping Zhao, Shuigeng Zhou, Linhao Xu, Aoying Zhou.  In: Proceeding of APWeb 2004, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3007, pp. 285-290, Springer, April 2004.
Towards Adaptive Probabilistic Search in Unstructured P2P Systems.Linhao Xu, Chenyun Dai, Wenyuan Cai, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou.  In: Proceeding of APWeb 2004, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3007, pp. 258-268, Springer, April 2004. (Best student paper).
Efficient Query Routing for XML Documents Retrieval in Unstructured Peer-to-Peer Networks.Deqing Yang, Linhao Xu, Wenyuan Cai, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou.  In: Proceeding of APWeb 2004, LNCS, vol. 3007, pp. 217-223, Springer, April 2004.
C2: a new overlay network based on CAN and Chord. Wenyuan Cai, Shuigeng Zhou, Linhao Xu, Weining Qian, and Aoying Zhou.In:  Proceedings of the 2nd International Workshop on Grid and Cooperative Computing (GCC 2003), LNCS, vol. 3032, pp. 277-284, Springer, 2004.
PeerBus: A middleware framework towards interoperability among P2P data sharing systems.Linhao Xu, Shuigeng Zhou, Linhao Xu, Weining Qian, and Aoying Zhou.In:  Proceedings of the 2nd International Workshop on Grid and Cooperative Computing (GCC 2003), LNCS, vol. 3032, pp. 42-50, Springer, 2004.
Dynamic Clustering-based Query Answering in Peer-to-Peer Systems.Weining Qian, Shuigeng Zhou, Yi Ren, et al. In:  Proceedings of the 4th International Conference on Web Age Information Management (WAIM2003), LNCS, vol. 2762, pp. 306-313, Spring-Verlag, Chengdu, August 2003.
Financial Informatics
Refereed International Journals
Detecting Potential Collusive Cliques in Futures Markets Based on Trading Behaviors from Real Data. Junjie Wang, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan.  To appear in Neuro-computing, 2012.
Characteristics of Real Futures Trading Networks, Junjie Wang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan, Physica A, 390(2): 398–409, 2011.
Refereed International Conferences/Workshops
Exploiting Twitter Moods to Boost Financial Trend Prediction Based on Deep Network Models.Yifu Huang, Kai Huang, Yang Wang, Hao Zhang, Shuigeng Zhou, and Jihong Guan. In: Proceedings of ICIC 2016, pages 449-460, August 2016.
Boosting Financial Trend Prediction with Twitter Mood Based on Selective Hidden Markov Models.Yifu Huang, Shuigeng Zhou, Kai Huang, Jihong Guan. In: Proceedings of DASFAA 2015, pp. 435-451, Hanoi, Vietnam, April 20-23, 2015.
Spatial Information Processing
Refereed International Journals
A New and Effective Approach to GML Documents Compression. Qingting Wei, Jihong Guan, Shuigeng Zhou, and Xin Wang. The Computer Journal, 57(11):1723-1740, 2014.
An Effective GML Documents Compressor. Jihong Guan, Shuigeng Zhou, and Yan Chen. IEICE Transactions on Information and Systems, Vol.E91-D, No.7, pp.1982-1990, Jul. 2008.
MAGGIS: A Mobile-Agent and GML Based Distributed Geographic Information System.Jihong Guan, Jiaogen Zhou, and Shuigeng Zhou.  International Journal of Web Information Systems, 2006, 2(3-4):143-153.
Refereed International Conferences/Workshops
A GML Documents Stream Compressor. Yinan Yu, Yuzhen Li, and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of DASFAA Workshops 2011, pages 65-76, Springer, 2011.
GPress: Towards Effective GML Documents Compression.Jihong Guan, Shuigeng Zhou,  In: Proceedings of ICDE 2007, pp. 1473-1474, IEEE CS, 2007. (demo)
Constraints-preserving GML Storage in Object-Relational Databases.Fubao Zhu, Jihong Guan, and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of ACM-GIS 2007, pp. 348-351, November 2007.
Storing and querying GML documents in object-relational databases. Fubao Zhu, Jihong Guan, Jiaogen Zhou, and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of ACM-GIS 2006, pp. 107-114, ACM Press. Arlington, USA, 10-11 Nov. 2006.
GML storage: A spatial database approach. Yuzhen Li, Jun Li, and Shuigeng Zhou. In: Proceedings of 2004 DASFAA Workshops, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3289, pp. 56-68, Springer, 2004.
G2ST: A Novel Method to Transform GML to SVG.Zhimao Guo, Shuigeng Zhou, Zhengchuan Xu, and Aoying Zhou.  In: Proceedings of ACM-GIS2003, pp. 161-168, ACM Press, 2003.
Distributed geo-referenced information accessing and integrating based on mobile agents and GML.Jihong Guan and Shuigeng Zhou.  In: Proceedings of W2GIS 2003 (In conjunction with WISE 2003, Rome, Italy), IEEE CS, 2003.
A Framework for Information Retrieval and Integration of Distributed Geographic Digital Libraries.Jihong Guan and Shuigeng Zhou.In:  Proceedings of 6th International Conference of Asian Digital Library (ICADL2003), LNCS, Springer-Verlag, December 2003.
Miscellaneous
Refereed International Journals
Lie symmetry classification and reduction operators of variable coefficient nonlinear wave equations with power nonlinearities.  Ding-jiang Huang, Shuigeng Zhou, Qin-min Yang. Chinese Annals of Mathematics, 2013 (in press)
Square++: Making A Connection Game Win-Lose Complementary and Playing-Fair.  Yi Yang, Shuigeng Zhou*, Yuan Li. Entertainment Computing, 4(2): 105-113, 2013.
Group-theoretical analysis of variable coefficient nonlinear wave equations.  Ding-jiang Huang, Shuigeng Zhou.   Acta Applicandae Mathematicae, 117(1): 135-183, 2012.
A new algorithm for automatic computation of solitary wave solutions to nonlinear partial differential equations based on the Exp-function method.  Lei Zhao, Dingjiang Huang, and Shuigeng Zhou*.  Journal of Applied Mathematics and Computation, 219: 1890–1896, 2012.
Conservation laws for variable coefficient nonlinear wave equations with power nonlinearities.Ding-Jiang Huang, Shui-Geng Zhou, and Qin-Min Yang.  Chinese Physics B, vol.20, no. 7, Jul. 2011.
Group properties of generalized quasi-linear wave equations.Ding-jiang Huang and Shuigeng Zhou.  Journal of Mathematical Analysis and Applications, 366(2): 460-472, Jun. 2010.
Lie reduction and conditional symmetries of some variable coefficient nonlinear wave equations.Ding-Jiang Huang, Shui-Geng Zhou, and Jian-Qin Mei.  Communications in Theoretical Physics, 53(1): 1-5, Jan. 2010.
Symbolic analysis and exact travelling wave solutions to a new modified Novikov equation.Lei Zhao and Shuigeng Zhou.  Applied Mathematics and Computation, 217: 590-598, 2010.
Refereed International Conferences/Workshops
Calculating the Crossing Probability on the Square Tessellation of a Connection Game with Random Move Order: The Algorithm and Its Complexity.  Yi Yang, Jihong Guan and Shuigeng Zhou.In: Proceedings of the 8th International Frontiers of Algorithmics Workshop (FAW 2014), Vol.8497, LNCS, pages 288–297, Springer. June 28-30, 2014, Zhangjiajie, China.

Email: sgzhou AT fudan DOT edu DOT cn